Обласні та міста Івано-Франківська курси удосконалення керівних кадрів

Адреса: 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30
Телефон: (0342) 53-36-33 Е-mail: nmc.kursy.if@dsns.gov.ua

ПІНДУС Євген ТеодоровичПІНДУС Євген Теодорович
завідувач обласних та міста Івано-Франківська курсів УКК

Обласні та міста Івано-Франківська курси удосконалення керівних кадрів – структурний підрозділ післядипломної освіти навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, що здійснює функціональне навчання (підвищення кваліфікації) керівних кадрів і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, іншу освітню діяльність з післядипломної освіти та координацію і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту
Курси сприяють виконанню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування завдань з підготовки населення до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Головним завданням курсів є:

 • проведення функціонального навчання;
 • здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;
 • здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 •  вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;
 •  координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;
 •  здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;
 •  здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;
 •  здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам’яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
 •  здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;
 •  надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;
 •  розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;
 •  надання інших освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

Функціональне навчання у сфері цивільного захисту на курсах проводиться з відривом від виробництва, із збереженням заробітної плати слухачів та здійснюється за такими видами: короткострокове (до 72 годин) підвищення кваліфікації цільового призначення, постійно діючі (до 36 годин) семінари, практичне (до 32 годин), яке здійснюється без відриву від виробництва безпосередньо на підприємствах, установах, організаціях.

Для організації навчального процесу з функціонального навчання розробляється: річний план комплектування слухачами, навчальний план і функціональна програма навчання у сфері цивільного захисту, річний план роботи курсів, річний план роботи навчально-консультаційного пункту, план роботи курсів на місяць, план річного навчального навантаження викладачів, розклад занять на кожну групу, графік використання навчально-матеріальної бази, ведуться: облік роботи майстрів виробничого навчання, журнал контролю навчального процесу, персональний облік слухачів та виданих їм посвідчень, інші документи.
Зміст навчання осіб керівного складу та фахівців, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного захисту, визначається Програмою функціонального навчання, яка затверджується головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації після погодження із начальником управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту та схвалення педагогічною радою навчально-методичного центру.
Відповідно до затвердженого навчального плану і функціональної програми навчання окремо для кожної категорії слухачів розробляються робочі навчальні програми курсів підвищення кваліфікації цільового призначення, програми постійно діючих семінарів та програми практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях.
Формування навчальних груп слухачів для навчання за договорами здійснюється курсами, на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.
Навчальний процес на курсах з функціонального навчання організується з урахуванням можливостей сучасних педагогічних технологій і перш за все модульних, та орієнтується на оновлення, розширення спеціальних знань і умінь слухачів у сфері цивільного захисту.
Головним завданням при визначенні організаційних форм навчання є оптимальне поєднання різноманітних форм і методів з пріоритетом активних форм навчання та самостійної роботи слухачів. Для кожної конкретної групи слухачів робиться їх вибір та поєднання, виходячи із завдань та змісту навчання, що в кінцевому результаті сприяє найбільш раціональній побудові заняття.
Навчальний процес на курсах здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота слухачів, практична підготовка на об’єктах господарської діяльності, контрольні заходи.

Працівники курсів:
Болюк Зінаїда Андріївна – заступник завідувача курсів;
Павелко Андрій Йосипович – начальник циклу практичної підготовки,  підполковник служби ЦЗ;
Уляшкевич Володимир Романович - завідувач кабінету інформаційних технологій;
Осипчук Микола Васильович – викладач вищої категорії;
Полив’яний Микола Борисович – викладач;
Левицький Назар Богданович – викладач;
Курилович Володимир Петрович – старший майстер виробничого навчання;
Райковський Володимир Ярославович – майстер виробничого навчання;
Слободян Наталія Михайлівна – лаборант.

Вернутись на головну